Gebruiksvoorwaarden

Het "Bedrijf", ook wel bekend als "ons", "onze" of "wij", biedt specifieke marketing-, advertentie-, promotie- en aanverwante diensten (gezamenlijk de "Service") via de daarvoor bestemde software en website (de "Website"). ”). De personen die de Service gebruiken, worden "Gebruikers", "u" of "uw" genoemd. Deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) bepalen hoe Gebruikers toegang krijgen tot en gebruik maken van de Website en Diensten. Gebruikers moeten akkoord gaan met deze voorwaarden voordat ze de website gebruiken.

Lees deze Voorwaarden grondig door. Ze regelen uw toegang tot en gebruik van de Website en Diensten. Door de website te openen, te registreren, te downloaden, te delen of anderszins te gebruiken, of door softwarescripts te gebruiken die door ons zijn verstrekt om de website beschikbaar of bruikbaar te maken, geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden en ons privacybeleid, dat kan worden gewijzigd of veranderd naar ons goeddunken. Voortgezet gebruik van de website impliceert acceptatie van eventuele gewijzigde of bijgewerkte voorwaarden. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, klik dan niet op "ACCEPTEREN" en gebruik de website niet.

De Website verwijst naar BGX AI, toegankelijk via https://www.bgx.ai/

1. Gebruik van website en services

Op voorwaarde dat u zich houdt aan de hierin vermelde voorwaarden, mag u de Website bezoeken en gebruiken om de Services op niet-exclusieve basis te gebruiken. Houd er rekening mee dat het bedrijf naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de website of diensten kan wijzigen, bijwerken of wijzigen, inclusief het stopzetten van een deel of het geheel van de website en/of diensten of het wijzigen of verwijderen van inhoud die beschikbaar is via de website of Diensten.

Gebruik van de Website en Diensten is verboden waar verboden. Door gebruik te maken van de Website en Diensten bevestigt en garandeert u dat: (a) alle ingediende informatie (indien van toepassing) nauwkeurig en waarheidsgetrouw is; (b) u zorgt voor de juistheid van dergelijke informatie; (c) u meerderjarig bent in uw rechtsgebied; en (d) uw gebruik van de Website of Diensten is niet in strijd met of bevordert de overtreding van enige relevante wet, regelgeving of wettelijke of contractuele verplichting die u mogelijk heeft jegens een derde partij, en u zult altijd voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels, en voorschriften in verband met uw gebruik van de Diensten en Website, alle diensten die via de Diensten en Website worden geregeld, en alle diensten die op enigerlei wijze verband houden met de Producten of Derden, zoals hierin gedefinieerd.

Gezamenlijk worden de subsecties (a)-(d) aangeduid als de "Verbintenissen en garanties van gebruikers".

Door gebruik te maken van de Diensten of Website, erkent u en stemt u ermee in dat het Bedrijf naar eigen goeddunken kan controleren of een of meer van de Toezeggingen en Garanties van de Gebruikers worden nagekomen door een Gebruiker, maar hiertoe niet verplicht is. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het nakomen van de toezeggingen en garanties van de gebruikers of voor het niet opschorten, beëindigen of voorkomen van het gebruik van de diensten of website door gebruikers die de toezeggingen en garanties van de gebruikers niet nakomen. U begrijpt dat u als enige verantwoordelijk bent voor het nemen van uw evaluaties, beslissingen en beoordelingen met betrekking tot het al dan niet in zee gaan met derden of op welke manier dan ook communiceren met derden. Als u zich bewust wordt van enige schending van de toezeggingen en garanties van de gebruikers, wordt u aangemoedigd om dit aan het bedrijf te melden.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken u Diensten te weigeren met of zonder kennisgeving, ongeacht of het zich bewust wordt van enige schending van de Toezeggingen en Garanties van de Gebruikers (door rapporten van andere Gebruikers of op enige andere manier) door u of een andere Gebruiker of om enige andere reden. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, wijst het Bedrijf uitdrukkelijk af en ontslaat u het Bedrijf uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met: (i) eventuele onnauwkeurigheden, ontijdigheid of onvolledigheid van de verklaringen van een Gebruiker of Derde; en (ii) onjuiste opgaven en/of onjuiste voorstellingen, hetzij in verband met of door een van de Derden of andere Gebruikers, Producten of anderszins. Door de Website en Diensten te gebruiken, begrijpt u en stemt u ermee in dat de Diensten slechts een platform bieden dat is ontworpen om Gebruikers te helpen bij het bereiken, kopen en/of gebruiken van verschillende producten en diensten die worden aangeboden door externe leveranciers en/of dienstverleners via de advertenties of promoties die we uitvoeren (respectievelijk de "Producten" en de "Derden").

U erkent en stemt ermee in dat het Bedrijf: (a) geen Derden of Producten of een gerelateerde partij daarvan in dienst heeft, onderschrijft of aanbeveelt, en geen controle heeft over de acties of nalatigheden van een Derde Partij, hun bedrijf, hun producten, of diensten; (b) geeft geen verklaringen of garanties over de Derde Partijen en Producten, inclusief hun kwaliteit, prijsstelling, compatibiliteit, beschikbaarheid of enige andere kenmerken, of over uw interacties of transacties met Derde Partijen; (c) geeft geen verklaringen of garanties over de eigendomsrechten of andere rechten of functies of regelgevende aspecten met betrekking tot de Producten, inclusief eventuele vereiste autorisatie, vergunningen of licenties voor het uploaden, delen of anderszins beschikbaar stellen en voor het gebruik, de verkoop , en aankoop van dergelijke Producten; en (d) is niet verantwoordelijk voor de prestaties of het gedrag van een Gebruiker of andere derde partijen die op enigerlei wijze gebruik maken of hebben gemaakt van de Diensten en/of op of buiten de Website. Het bedrijf is niet verplicht om informatie over derden en/of gebruikers, de producten of enige andere functie met betrekking tot de website of services te screenen of anderszins te verifiëren. Daarom dient u voorzichtig te zijn en uw onderzoeken en controles uit te voeren voordat u met iemand in contact komt via de Services of Website of anderszins met iemand in contact komt.

Het bedrijf verwerpt uitdrukkelijk en u ontslaat het bedrijf uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met de derden, producten, diensten en website of uw interacties of transacties met derden, inclusief maar niet beperkt tot alle handelingen en / of weglatingen van derden die op welke manier dan ook gebruik maken van of verbonden zijn met de Services of Website op welke manier dan ook. Door de Services of Website te gebruiken, erkent u dat u als enige verantwoordelijk bent voor dergelijk gebruik en de verbindingen, interacties, aankopen of enige andere actie die u uitvoert, en dat elk gebruik van de Services of Website op eigen risico is. Voor alle duidelijkheid: het Bedrijf verkoopt geen Producten of diensten (anders dan de Diensten) en stelt geen enkele aansprakelijkheid voor Producten of diensten die door u zijn gekocht van een Derde, met inbegrip van zonder beperkingen, met betrekking tot ondersteuning en onderhoud, gebreken, fouten, mislukkingen, schade of kosten van welke aard dan ook.

Beperkingen

Zonder afbreuk te doen aan Sectie 1, zult u niet, en zult u een derde partij niet toestaan ​​om: (a) reverse-engineering uit te voeren of te proberen de onderliggende code van de Website of Services te vinden; (b) de Website of Diensten gebruiken in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen, publiceren, delen of anderszins overdragen van illegaal of aanstootgevend materiaal; (c) kopiëren, wijzigen of afgeleide werken van de website, services of inhoud van een van de websites of services maken; (d) proberen om beveiligings- of toegangscontrolemechanismen van de Website of Services uit te schakelen of te omzeilen; (e) het ontwerpen van of helpen bij het ontwerpen van cheats, exploits, automatiseringssoftware, bots, hacks, modi of andere niet-geautoriseerde software van derden om de website of services te wijzigen of te verstoren; (f) de Website of Diensten gebruiken of samenwerken met andere Gebruikers voor enig doel dat in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving; (g) proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Website of Diensten, andere Gebruikersaccounts, zoals hieronder gedefinieerd, of andere apparaten, computersystemen, telefoonsystemen of netwerken die zijn verbonden met de Website of Diensten; en (h) informatie over Gebruikers verzamelen of anderszins verzamelen zonder hun toestemming.

Als u inhoud plaatst, publiceert, deelt of anderszins overdraagt ​​via de Website en/of de Diensten gebruikt, verklaart en garandeert u dat dergelijke inhoud een juist en volledig beeld geeft van alle producten of diensten die daarin worden beschreven, in overeenstemming is met deze Voorwaarden hierin, en maakt geen: (a) inbreuk op de intellectuele eigendoms-, morele of publiciteitsrechten van een derde partij; (b) lasterlijke, lasterlijke, obscene, seksueel suggestieve of anderszins aanstootgevende inhoud bevatten (inclusief materiaal dat haat, geweld of onverdraagzaamheid promoot of verheerlijkt); (c) wormen, virussen of anderszins schadelijke software bevatten; (d) in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief wet- of regelgeving met betrekking tot reclame of marketing; en (e) enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt.

Door inhoud te plaatsen, uploaden, publiceren, delen of anderszins over te dragen met behulp van de Website of Diensten, verleent u hierbij onherroepelijk aan het Bedrijf en alle aan haar gelieerde ondernemingen en/of sublicenties een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, royaltyvrije licentie om te publiceren , deel, toon en draag dergelijke inhoud anderszins over in elke redelijke vorm zoals bepaald door het Bedrijf's eigen goeddunken. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen, de toegang daartoe op te schorten of permanent te verwijderen, inclusief maar niet beperkt tot inhoud die in strijd is met de hierboven uiteengezette garanties of de zakelijke belangen van het Bedrijf, en u hebt geen recht of claim met betrekking tot dergelijke beslissingen en acties.

Het bedrijf is niet en zal niet aansprakelijk zijn voor enige inhoud die wordt geleverd, gepost, geüpload, gedeeld of anderszins beschikbaar wordt gesteld door gebruikers, producten of diensten met betrekking tot dergelijke inhoud die wordt geleverd, gepost, geüpload, gedeeld of anderszins beschikbaar wordt gesteld door Gebruikers. Elke Gebruiker die de Website of Diensten gebruikt, verklaart hierbij de volledige verantwoordelijkheid daarvoor op zich te nemen, en het Bedrijf draagt ​​geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het voorgaande.

3. Marketingmateriaal en nieuwsbrieven

Naast de bepalingen van sectie 3 hierboven, geeft de gebruiker uitdrukkelijke toestemming aan het bedrijf om de gebruiker marketingmateriaal en nieuwsbrieven te verstrekken (het "marketingmateriaal en nieuwsbrieven") op alle beschikbare manieren, inclusief via e-mail, tekst- en sms-berichten, fax, post, geautomatiseerde kiesdiensten of andere middelen, allemaal in overeenstemming met de enige discretie van het bedrijf van tijd tot tijd, en om dergelijk marketingmateriaal en nieuwsbrieven te ontvangen.

De Gebruiker erkent verder dat het Marketingmateriaal en de Nieuwsbrieven advertenties van derden kunnen bevatten, en de Gebruiker stemt uitdrukkelijk in met de ontvangst van dergelijke advertenties als onderdeel van het Marketingmateriaal en de Nieuwsbrieven. De gebruiker kan op elk moment contact opnemen met het bedrijf door een verzoek per e-mail te sturen, waarbij het bedrijf op de hoogte wordt gesteld van zijn weigering om het marketingmateriaal en de nieuwsbrieven verder te ontvangen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Het bedrijf is de eigenaar van alle wereldwijde rechten, titels en belangen in: (a) de website en services, verbeteringen, afgeleiden, bugfixes of verbeteringen aan de website en services; en (b) handelsnamen, handelsmerken en logo's van het Bedrijf, en dergelijke rechten blijven te allen tijde uitsluitend bij het Bedrijf. Alle verwijzingen in deze Voorwaarden of andere mededelingen naar de verkoop, wederverkoop of aankoop van het voorgaande betekenen alleen het recht om de Website en Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Gebruikers zijn als enige aansprakelijk voor alle inhoud, inclusief eventuele intellectuele eigendomsrechten daarvan, verstrekt, gedeeld of anderszins beschikbaar gemaakt door de gebruikers die de website en/of de diensten gebruiken, en het bedrijf geeft geen verklaring met betrekking tot dergelijke inhoud. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade opgelopen door dergelijke inhoud, en gebruikers stemmen ermee in het bedrijf schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade of verlies die voortvloeit uit het bovenstaande.

5. Privacy

U stemt ermee in om geen inhoud die door de Services en Website wordt geleverd op te slaan, te verzamelen of anderszins te bewaren en te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Bovendien erkent u dat het bedrijf naar eigen goeddunken alle inhoud en openbare gegevens kan opslaan, verzamelen of anderszins bewaren en gebruiken, inclusief informatie die u of een andere gebruiker of derde partij persoonlijk kan identificeren, of uw persoonlijke interesses beschrijft. Het bedrijf heeft het recht om dergelijke inhoud en openbare gegevens te gebruiken in overeenstemming met alle relevante wetten, zoals beschreven in het privacybeleid van het bedrijf. Niettegenstaande de bepalingen van Sectie 1, onderzoekt, verifieert, onderschrijft of valideert het Bedrijf dergelijke inhoud of openbare gegevens niet op een andere manier. De gebruiker die dergelijke inhoud of openbare gegevens plaatst, uploadt, deelt of anderszins beschikbaar stelt, neemt de volledige verantwoordelijkheid ervoor, inclusief alle informatie van derden en de benodigde toestemmingen. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van niet-naleving van het bovenstaande, en u stemt ermee in het bedrijf te vrijwaren en te beschermen tegen alle schade of verlies die voortvloeit uit het bovenstaande. ONDANKS HET VOORGAANDE ERKENT EN BEGRIJPT U DAT HET BEDRIJF GEEN SERVICE VOOR INHOUDOPSLAG AANBIEDT. HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLOREN OF VERWIJDERDE INHOUD OF OPENBARE GEGEVENS. U MOET ZICH BEWUST ZIJN DAT ALLE INHOUD DIE GEPLAATST, GEÜPLOAD, GEDEELD OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR WORDT GEMAAKT, KAN WORDEN OPGEGAAN, VERZAMELD EN GEBRUIKT DOOR ANDERE GEBRUIKERS, EN KAN WORDEN GEBRUIKT OM ONGEVRAAGDE INHOUD TE LEVEREN.

6. Externe verbindingen

De website of services kunnen links of andere inhoud bevatten die verband houdt met websites, adverteerders, uitgevers of producten van derden. Het bedrijf heeft geen controle over en biedt geen verklaring met betrekking tot dergelijke inhoud of enige informatie die wordt verstrekt of verzonden via dergelijke inhoud, of anderszins wordt geleverd door een derde partij. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE LINKS OF INHOUD OP EIGEN RISICO IS, DAT DERGELIJKE LINKS OF INHOUD ONDER DE RELEVANTE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID VAN DERDEN WORDEN BEHEERST, EN DAT HET BEDRIJF NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR DE PRIVACY OF ZAKELIJKE PRAKTIJKEN OF ANDER BELEID VAN DERGELIJKE DERDEN. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidslijnen die van toepassing zijn op een DERGELIJKE Derde zorgvuldig door te nemen. HET BEDRIJF WIJST ELKE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DERGELIJKE DERDEN, OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG, EN HET BEDRIJF WIJST UITDRUKKELIJK AF EN U ONTKENT HET BEDRIJF UITDRUKKELIJK VAN ELKE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR WELKE CONTROVERSIES, CLAIMS DAN OOK , SUITS, LETSELS, VERLIES, SCHADE EN/OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT EN/OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DERDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT BESCHIKBAARHEID, GEBRUIKSVOORWAARDEN, PRIVACY, INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, RECLAME, KOSTEN, PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN.

7. Beperkt gebruik

Commerciële inspanningen zijn niet toegestaan ​​via de Website en Diensten (tenzij het Bedrijf expliciet toestemming geeft om Gebruikers met Derden te verbinden) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. De website en services mogen door geen enkel individu of organisatie worden gebruikt om te werven voor een andere website, om te werven, te adverteren of contact op te nemen met gebruikers voor tewerkstelling, contracten of enig ander doel voor een bedrijf dat niet is aangesloten bij het bedrijf, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf . U stemt ermee in de Diensten en Website niet te gebruiken om contact op te nemen met, te adverteren voor, te werven voor of te verkopen aan een andere Gebruiker zonder hun uitdrukkelijke toestemming, tenzij anders toegestaan ​​onder deze Voorwaarden.

8. Bijstand

Gebruikers kunnen contact opnemen met het Bedrijf voor ondersteuning met betrekking tot de Website en Diensten door een e-mail te sturen.

9. Disclaimers

Het bedrijf doet redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat zijn technologie de website en services veilig houdt. Geen enkele technologie is echter volledig veilig. Als gevolg hiervan kunnen we, hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare methoden te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Behalve zoals expliciet vermeld in deze Voorwaarden, is uw gebruik van de Website en Services naar eigen goeddunken en op eigen risico. De Website en Diensten worden geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis zonder enige vorm van garantie. Het bedrijf wijst uitdrukkelijk alle impliciete of wettelijke garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de website en services af, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending van eigendomsrechten, handelwijze of uitvoeringswijze . Het bedrijf geeft geen advies over het risico of de geschiktheid van enige transactie, transactie of opdracht. Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige transactie of opdracht door u en u erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor het beoordelen van uw transacties en opdrachten. U zult het Bedrijf, zijn functionarissen, werknemers of gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk stellen voor transacties of engagementkeuzes die u maakt. Geen enkel advies of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, verkregen door u van het Bedrijf of zijn functionarissen, werknemers of gelieerde ondernemingen zal enige garantie creëren die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden wordt vermeld. Als u ervoor kiest om op dergelijke informatie te vertrouwen, doet u dit uitsluitend op eigen risico. Sommige staten of jurisdicties staan ​​de uitsluiting van bepaalde garanties niet toe. Daarom zijn sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.

10. Aansprakelijkheidsbeperking

Het Bedrijf garandeert niet de waarde, kwaliteit, compatibiliteit of enig ander aspect van de Derden, Producten of enige andere verstrekte, geconsumeerde of anderszins beschikbaar gestelde informatie (hierna in deze Sectie: de "Kenmerken"). Elke functie valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de toepasselijke derde partij of gebruiker die deze gebruikt, indien van toepassing, of de services of website gebruikt. Het Bedrijf verbindt zich er niet toe toezicht te houden op dergelijke naleving en kan optreden wanneer niet-naleving wordt vastgesteld, zoals naar eigen goeddunken zal worden beslist, zoals beschreven in deze Voorwaarden. U begrijpt en stemt ermee in dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud of andere informatie die onnauwkeurig, aanstootgevend, ongepast voor kinderen of anderszins ongeschikt voor u is.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, software, het uitvallen van een e-mail als gevolg van technische problemen of verkeersopstoppingen op internet of op een van de andere Website of Diensten of een combinatie daarvan, inclusief enig letsel of schade aan Gebruikers of aan de computer, mobiele telefoon of enig ander apparaat van een persoon die verband houdt met of voortvloeit uit deelname aan of het downloaden van materiaal in verband met de Website of Diensten. Het bedrijf is in geen geval verantwoordelijk voor het gedrag van derden, inclusief gebruikers, zowel online als offline, en exploitanten van externe sites.

In geen geval zal het bedrijf of een van zijn functionarissen, directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk zijn jegens u voor enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de website of diensten , ongeacht of de schade voorzienbaar is en of het Bedrijf al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan ​​door de wet in het toepasselijke rechtsgebied.

11. Schadeloosstelling

U zult het Bedrijf verdedigen tegen, vrijwaren van en vrijwaren van en tegen alle rechtszaken, procedures, beweringen, schade, kosten, aansprakelijkheden of uitgaven (inclusief gerechtskosten en redelijke advocaatkosten) die het Bedrijf kan lijden of oplopen in verband houdt met een daadwerkelijke claim, eis, actie of andere procedure door een derde partij die voortvloeit uit of verband houdt met een schending van deze Voorwaarden door u of een gebruik door u van de Website of Diensten dat niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

12. Gemengd

Elke rechtsvordering tegen het Bedrijf moet worden ingesteld binnen één (1) jaar na de datum waarop een dergelijke rechtsvordering is ontstaan. In het geval dat een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden vervangen door een afdwingbare bepaling die het effect van de oorspronkelijke bepaling het dichtst benadert, en blijven de overige voorwaarden van deze Voorwaarden volledig van kracht. Niets in deze voorwaarden creëert een agentschaps-, arbeids-, joint venture- of partnerschapsrelatie tussen u en het bedrijf of stelt u in staat om namens het bedrijf op te treden. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, vormen deze Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen het Bedrijf en u met betrekking tot het onderwerp hiervan.

Kennisgevingen die we mogelijk aan u moeten verstrekken, hetzij op grond van de wet of in overeenstemming met deze voorwaarden, kunnen door het bedrijf worden verstrekt aan alle contactgegevens die u in uw accountgegevens of anderszins hebt verstrekt, direct of indirect, inclusief via e-mail. U gaat uitdrukkelijk akkoord met de ontvangst van dergelijke mededelingen en kennisgevingen op een dergelijke manier.

U mag hieronder geen rechten overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Niets in deze voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als een beperking van de acties of rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor het bedrijf met betrekking tot verboden activiteiten of gedragingen. Het niet afdwingen van een voorwaarde van deze Voorwaarden houdt geen toestemming of verklaring van afstand in, en het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een ​​dergelijke voorwaarde naar eigen goeddunken af ​​te dwingen. Geen enkele verklaring van afstand van een schending of verzuim hieronder zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een voorgaande of volgende schending of verzuim.

Aanmelden BGX AI Vandaag!
Hoofd

Na indiening accepteer ik de Algemene Voorwaarden en Privacy