Warunki korzystania

„Firma”, znana również jako „nas”, „nasz” lub „my”, oferuje określone usługi marketingowe, reklamowe, promocyjne i powiązane (łącznie „Usługa”) za pośrednictwem wyznaczonego oprogramowania i strony internetowej („Witryna internetowa ”). Osoby korzystające z Usługi są określane jako „Użytkownicy”, „Ty” lub „Twój”. Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) określają, w jaki sposób Użytkownicy uzyskują dostęp do Witryny i Usług i korzystają z nich. Użytkownicy muszą wyrazić zgodę na niniejsze Warunki przed rozpoczęciem korzystania z Witryny.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Regulują dostęp do Witryny i Usług oraz korzystanie z nich. Uzyskując dostęp, rejestrując się, pobierając, udostępniając lub korzystając z Witryny w inny sposób lub korzystając z dostarczonych przez nas skryptów oprogramowania w celu udostępnienia Witryny lub korzystania z niej, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki i naszą Politykę prywatności, które mogą zostać zmienione lub zmienione według naszego uznania. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza akceptację wszelkich zmienionych lub zaktualizowanych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Warunków, nie klikaj „AKCEPTUJĘ” i powstrzymaj się od korzystania z Witryny.

Witryna odnosi się do BGX AI, dostępny pod adresem https://www.bgx.ai/

1. Korzystanie ze strony internetowej i usług

Pod warunkiem przestrzegania niniejszych warunków, możesz uzyskiwać dostęp do Witryny i korzystać z niej w celu korzystania z Usług na zasadzie niewyłączności. Należy pamiętać, że Firma może, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, modyfikować, aktualizować lub zmieniać Witrynę lub Usługi, w tym zaprzestać świadczenia dowolnej części lub całości Witryny i/lub Usług lub zmieniać lub usuwać wszelkie treści dostępne za pośrednictwem Witryny lub Usługi.

Korzystanie z Witryny i Usług jest zabronione tam, gdzie jest to zabronione. Korzystając z Witryny i Usług, potwierdzasz i gwarantujesz, że: (a) wszelkie przesłane informacje (jeśli dotyczy) są dokładne i zgodne z prawdą; (b) zachowasz dokładność takich informacji; (c) osiągnąłeś pełnoletność w swojej jurysdykcji; oraz (d) korzystanie z Witryny lub Usług nie narusza ani nie promuje łamania jakichkolwiek odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub zobowiązań prawnych lub umownych, które możesz mieć wobec strony trzeciej, i zawsze będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, zasad, i regulaminów związanych z korzystaniem z Usług i Witryny, wszelkich usług świadczonych za pośrednictwem Usług i Witryny oraz wszelkich usług powiązanych w jakikolwiek sposób z Produktami lub Stronami trzecimi, zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie.

Podpunkty (a)-(d) łącznie określane są jako „Zobowiązania i gwarancje Użytkowników”.

Korzystając z Usług lub Witryny, potwierdzasz i zgadzasz się, że Firma może, według własnego uznania, sprawdzić, czy którekolwiek lub wszystkie Zobowiązania i Gwarancje Użytkowników są spełnione przez dowolnego Użytkownika, ale nie jest do tego zobowiązana. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie, że Zobowiązania i Gwarancje Użytkowników są spełnione ani za brak zawieszenia, zakończenia lub uniemożliwienia korzystania z Usług lub Serwisu przez Użytkowników, którzy nie spełniają Zobowiązań i Gwarancji Użytkowników. Rozumiesz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie ocen, decyzji i ocen dotyczących tego, czy współpracować z jakimikolwiek Stronami trzecimi lub wchodzić w interakcje z dowolnymi Stronami trzecimi w jakikolwiek sposób. Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu Zobowiązań i Gwarancji Użytkowników, zachęcamy do zgłoszenia tego Firmie.

Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmówienia Użytkownikowi jakichkolwiek Usług z powiadomieniem lub bez, niezależnie od tego, czy dowie się o jakimkolwiek naruszeniu Zobowiązań i Gwarancji Użytkowników (na podstawie raportów dostarczonych przez innych Użytkowników lub w jakikolwiek inny sposób) przez Użytkownika lub jakiegokolwiek innego Użytkownika lub z jakiegokolwiek innego powodu. Bez uszczerbku dla powyższego, Firma wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności, a ty wyraźnie zwalniasz Firmę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej lub w jakikolwiek sposób związanej z: (i) wszelkimi nieścisłościami, nieterminowością lub niekompletnością oświadczeń Użytkownika lub Osób Trzecich; oraz (ii) nieprawdziwych oświadczeń i/lub fałszywych oświadczeń dokonanych w związku z lub przez którąkolwiek ze Stron Trzecich lub innych Użytkowników, Produktów lub w inny sposób. Korzystając z Witryny i Usług, rozumiesz i zgadzasz się, że Usługi stanowią jedynie platformę przeznaczoną do pomocy Użytkownikom w dotarciu, zakupie i/lub korzystaniu z różnych produktów i usług oferowanych przez zewnętrznych dostawców i/lub usługodawców za pośrednictwem reklam lub promocje, które prowadzimy (odpowiednio „Produkty” i „Osoby trzecie”).

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma: (a) nie zatrudnia, nie popiera ani nie rekomenduje żadnych Osób Trzecich ani Produktów ani żadnej powiązanej z nimi strony i nie ma kontroli nad działaniami lub zaniechaniami jakiejkolwiek Strony Trzeciej, ich działalnością, ich produktami, lub usługi; (b) nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących Osób Trzecich i Produktów, w tym ich jakości, cen, kompatybilności, dostępności lub jakichkolwiek innych funkcji, ani też interakcji lub kontaktów z Stronami Trzecimi; (c) nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących praw własności lub innych praw, funkcji lub aspektów regulacyjnych związanych z Produktami, w tym wszelkich wymaganych autoryzacji, zezwoleń lub licencji na przesyłanie, udostępnianie lub udostępnianie w inny sposób oraz na użytkowanie, sprzedaż i zakup takich Produktów; oraz (d) nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zachowanie jakiegokolwiek Użytkownika lub innych osób trzecich w jakikolwiek sposób korzystających lub korzystających z Usług i/lub w Witrynie lub poza nią. Firma nie jest zobowiązana do sprawdzania ani w inny sposób weryfikować żadnych informacji dotyczących Stron trzecich i/lub Użytkowników, Produktów ani żadnych innych funkcji związanych z Witryną lub Usługami. W związku z tym należy zachować ostrożność i przeprowadzać badania i kontrole przed nawiązaniem kontaktu z kimkolwiek za pośrednictwem Usług lub Witryny lub inną interakcją z kimkolwiek.

Firma wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności, a Ty wyraźnie zwalniasz Firmę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej lub w jakikolwiek sposób związanej ze Stronami trzecimi, Produktami, Usługami i Stroną internetową lub Twoimi interakcjami lub kontaktami ze Stronami trzecimi, w tym między innymi z wszelkimi działaniami i/ lub zaniechania Osób Trzecich w jakikolwiek sposób wykorzystujących lub łączących się z Usługami lub Witryną w jakikolwiek sposób. Korzystając z Usług lub Witryny, potwierdzasz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za takie użycie oraz połączenia, interakcje, zakupy lub wszelkie inne działania, które podejmujesz, oraz że wszelkie korzystanie z Usług lub Witryny odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. W celu uniknięcia wątpliwości Spółka nie sprzedaje, nie udziela licencji ani w żaden inny sposób nie udostępnia Użytkownikowi żadnych Produktów ani usług (innych niż Usługi) i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Produkty lub usługi zakupione przez Użytkownika od osób trzecich, w tym bez ograniczeń, w odniesieniu do wszelkiego wsparcia i konserwacji, uchybień, błędów, awarii, szkód lub kosztów wszelkiego rodzaju.

Ograniczenia

Bez uszczerbku dla punktu 1, nie będziesz i nie będziesz zezwalać żadnej stronie trzeciej na: (a) inżynierię wsteczną lub próbę odnalezienia podstawowego kodu Witryny lub Usług; (b) korzystać z Witryny lub Usług z naruszeniem obowiązującego prawa lub regulacji, w tym między innymi zamieszczać, publikować, udostępniać lub w inny sposób przekazywać jakichkolwiek nielegalnych lub obraźliwych materiałów; (c) kopiować, modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych Witryny, Usług ani treści jakiejkolwiek Witryny lub Usług; (d) podejmować prób wyłączenia lub obejścia jakichkolwiek mechanizmów bezpieczeństwa lub kontroli dostępu do Witryny lub Usług; (e) projektować lub pomagać w projektowaniu oszustw, exploitów, oprogramowania do automatyzacji, botów, hacków, trybów lub jakiegokolwiek innego nieautoryzowanego oprogramowania strony trzeciej w celu modyfikacji lub ingerencji w Witrynę lub Usługi; (f) korzystać z Witryny lub Usług lub współpracować z innymi Użytkownikami w jakimkolwiek celu, który jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami; (g) podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny lub Usług, innych Kont Użytkowników, zgodnie z definicją poniżej, lub innych urządzeń, systemów komputerowych, systemów telefonicznych lub sieci połączonych z Witryną lub Usługami; oraz (h) zbierać lub w inny sposób gromadzić informacje o Użytkownikach bez ich zgody.

Jeśli publikujesz, publikujesz, udostępniasz lub w inny sposób przekazujesz za pośrednictwem Witryny i/lub korzystania z Usług jakiekolwiek treści, oświadczasz i gwarantujesz, że takie treści przedstawiają dokładny i pełny obraz wszelkich produktów lub usług w nich opisanych, są zgodne z niniejszymi Warunkami, i nie: (a) naruszają praw własności intelektualnej, praw moralnych ani praw do wizerunku osób trzecich; (b) zawierać treści zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, z podtekstem seksualnym lub w inny sposób obraźliwe (w tym materiały promujące lub gloryfikujące nienawiść, przemoc lub bigoterię); (c) zawierać robaków, wirusów lub innego złośliwego oprogramowania; (d) naruszać jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, w tym wszelkich przepisów prawa lub regulacji dotyczących reklamy lub marketingu; oraz (e) podejmować wszelkie działania, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę.

Publikując, przesyłając, publikując, udostępniając lub w inny sposób przesyłając jakiekolwiek treści za pomocą Witryny lub Usług, niniejszym nieodwołalnie udzielasz Firmie i jej podmiotom stowarzyszonym i/lub sublicencjom ogólnoświatowej, niewyłącznej, wieczystej, nieodpłatnej licencji na publikowanie , udostępniać, wyświetlać ani w żaden inny sposób przekazywać takich treści w rozsądnej formie określonej według wyłącznego uznania Firmy. Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia, zawieszenia dostępu lub trwałego usunięcia wszelkich treści według własnego uznania bez uprzedniego powiadomienia, w tym między innymi treści, które naruszają gwarancje określone powyżej lub interesy biznesowe Spółki, a użytkownik nie ma prawa lub roszczenia w odniesieniu do takich decyzji i działań.

Firma nie jest i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek treści dostarczane, publikowane, przesyłane, udostępniane lub w inny sposób udostępniane przez Użytkowników, żadne produkty lub usługi związane z takimi treściami dostarczanymi, publikowanymi, przesyłanymi, udostępnianymi lub w inny sposób udostępnianymi przez Użytkownicy. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu lub Usług niniejszym oświadcza, że ​​przyjmuje pełną odpowiedzialność z tego tytułu, a Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

3. Materiały marketingowe i biuletyny

Oprócz postanowień ust. 3 powyżej, Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na dostarczanie Użytkownikowi przez Spółkę materiałów marketingowych i newsletterów („Materiały Marketingowe i Newslettery”) wszelkimi dostępnymi środkami, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS i SMS, faksem, pocztą, usługami automatycznego wybierania numerów lub innymi środkami, zgodnie z wyłącznym uznaniem Spółki od czasu do czasu, oraz do otrzymywania takich materiałów marketingowych i biuletynów.

Użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości, że Materiały Marketingowe i Newslettery mogą zawierać reklamy osób trzecich i Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na otrzymywanie takich reklam w ramach Materiałów Marketingowych i Newsletterów. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się ze Spółką, wysyłając żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadamiając Spółkę o odmowie dalszego otrzymywania Materiałów Marketingowych i Biuletynów.

4. Prawa własności intelektualnej

Firma jest właścicielem wszystkich ogólnoświatowych praw, tytułów i udziałów w: (a) Witrynie i Usługach, ulepszeniach, pochodnych, poprawkach błędów lub ulepszeniach Witryny i Usług; oraz (b) nazwy handlowe, znaki towarowe i logo Spółki, a takie prawa przez cały czas należą wyłącznie do Spółki. Wszelkie odniesienia w niniejszych Warunkach lub wszelkie inne komunikaty dotyczące sprzedaży, odsprzedaży lub zakupu powyższych oznaczają wyłącznie prawo do korzystania z Witryny i Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej do nich, dostarczane, udostępniane lub w inny sposób udostępniane przez Użytkowników korzystających z Witryny i/lub Usług, a Firma nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do takich treści. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez takie treści, a Użytkownicy zgadzają się zabezpieczyć i chronić Firmę przed wszelkimi szkodami lub stratami wynikającymi z powyższego.

5. Prywatność

Zgadzasz się nie przechowywać, nie gromadzić ani w żaden inny sposób nie przechowywać i nie wykorzystywać żadnych treści dostarczanych przez Usługi i Witrynę bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że Firma, według własnego uznania, może przechowywać, gromadzić lub w inny sposób przechowywać i wykorzystywać wszelkie treści i dane publiczne, w tym informacje, które mogą identyfikować Ciebie lub innego Użytkownika lub Stronę trzecią lub opisywać Twoje osobiste zainteresowania. Firma ma prawo wykorzystywać takie treści i dane publiczne zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, jak wyszczególniono w Polityce Prywatności Firmy. Niezależnie od postanowień punktu 1, Firma nie bada, nie weryfikuje, nie zatwierdza ani w żaden inny sposób nie zatwierdza takich treści ani danych publicznych. Użytkownik, który publikuje, przesyła, udostępnia lub w inny sposób udostępnia takie treści lub dane publiczne, ponosi za nie wyłączną odpowiedzialność, w tym wszelkie informacje osób trzecich i niezbędne zgody. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższego, a Ty zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Firmę przed wszelkimi szkodami lub stratami wynikającymi z powyższego. POMIMO POWYŻEJ, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ROZUMIE, ŻE FIRMA NIE OFERUJE USŁUGI PRZECHOWYWANIA TREŚCI. FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK UTRATĘ LUB USUNIĘCIE TREŚCI LUB DANYCH PUBLICZNYCH. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE WSZELKIE TREŚCI PUBLIKOWANE, PRZESŁANE, UDOSTĘPNIONE LUB UDOSTĘPNIONE W INNY SPOSÓB MOGĄ BYĆ DOSTĘPNE, GROMADZONE I WYKORZYSTYWANE PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE DO DOSTARCZANIA NIEZAMÓWIONYCH TREŚCI.

6. Połączenia zewnętrzne

Witryna lub Usługi mogą zawierać linki lub inne treści związane ze stronami internetowymi, reklamodawcami, wydawcami lub Produktami osób trzecich. Firma nie ma kontroli i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących takich treści ani żadnych informacji dostarczanych lub przesyłanych za pośrednictwem takich treści lub w inny sposób dostarczanych przez strony trzecie. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z TAKICH LINKÓW LUB TREŚCI JEST NA WŁASNE RYZYKO, ŻE TAKIE LINKI LUB TREŚCI PODLEGAJĄ WARUNKOM KORZYSTANIA I POLITYCE PRYWATNOŚCI ODPOWIEDNICH OSÓB TRZECICH ORAZ ŻE FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRYWATNOŚĆ LUB PRAKTYKI BIZNESOWE LUB INNE POLITYKI TAKICH OSÓB TRZECICH. Powinieneś dokładnie zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, które mają zastosowanie do TAKIEJ strony trzeciej. FIRMA ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE OSOBY TRZECIE LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU, A FIRMA WYRAŹNIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, A TY WYRAŹNIE ZWALNIASZ FIRMĘ OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KONTROWERSJE, ROSZCZENIA , POZWÓW, USZKODZEŃ, STRATY, SZKÓD I/LUB SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z I/LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANYCH Z TAKIMI STRONAMI TRZECIMI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOTYCZĄCYMI DOSTĘPNOŚCI, WARUNKÓW KORZYSTANIA, PRYWATNOŚCI, INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW, REKLAM, OPŁAT, PRODUKTY I/LUB USŁUGI.

7. Ograniczone użytkowanie

Przedsięwzięcia komercyjne nie są dozwolone za pośrednictwem Witryny i Usług (chyba że Firma wyraźnie zezwala na łączenie Użytkowników ze stronami trzecimi) bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Witryna i Usługi nie mogą być wykorzystywane przez żadną osobę ani organizację do rekrutacji na inną stronę internetową, pozyskiwania, reklamowania lub kontaktowania się z Użytkownikami w celu zatrudnienia, zawierania umów lub w jakimkolwiek innym celu dla działalności niezwiązanej z Firmą bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy . Zgadzasz się nie korzystać z Usług i Witryny w celu kontaktowania się, reklamowania, pozyskiwania lub sprzedaży innym Użytkownikom bez ich wyraźnej zgody, chyba że niniejsze Warunki zezwalają inaczej.

8. pomoc

Użytkownicy mogą skontaktować się ze Spółką w celu uzyskania pomocy dotyczącej Witryny i Usług, wysyłając wiadomość e-mail.

9. Oświadczenia

Firma dokłada uzasadnionych starań, aby jej technologia zapewniała bezpieczeństwo Witryny i Usług. Jednak żadna technologia nie jest całkowicie bezpieczna. W rezultacie, chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne metody ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, korzystanie z Witryny i Usług odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko. Witryna i Usługi są dostarczane na zasadzie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” bez jakichkolwiek gwarancji. Firma wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych lub ustawowych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju związanych z Witryną i Usługami, w tym między innymi gwarancji tytułu, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw własności, przebiegu transakcji lub przebiegu działania . Firma nie udziela żadnych porad dotyczących ryzyka lub przydatności jakiejkolwiek transakcji, transakcji lub zaangażowania. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne transakcje lub zobowiązania dokonane przez Ciebie, a Ty przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ocenę swoich transakcji i zobowiązań. Nie będziesz pociągać Firmy, jej urzędników, pracowników ani podmiotów stowarzyszonych do odpowiedzialności za dokonane przez Ciebie wybory dotyczące transakcji lub zaangażowania. Żadna rada ani informacja, zarówno ustna, jak i pisemna, uzyskana przez Ciebie od Spółki lub jej przedstawicieli, pracowników lub podmiotów stowarzyszonych nie stanowi żadnej gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszych Warunkach. Jeśli zdecydujesz się polegać na takich informacjach, robisz to wyłącznie na własne ryzyko. Niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji. W związku z tym niektóre z powyższych wyłączeń mogą Cię nie dotyczyć.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

Firma nie gwarantuje wartości, jakości, kompatybilności ani żadnego innego aspektu Stron Trzecich, Produktów ani żadnych innych dostarczonych, wykorzystanych lub udostępnionych w inny sposób informacji (dalej w tej sekcji: „Funkcje”). Wyłączną odpowiedzialność za jakąkolwiek Funkcję ponosi odpowiednia Strona trzecia lub Użytkownik korzystający z niej, w stosownych przypadkach, lub korzystający z Usług lub Witryny. Firma nie zobowiązuje się do monitorowania takiej zgodności i może podjąć działania w przypadku wykrycia niezgodności, zgodnie z decyzją podjętą według własnego uznania, jak opisano w niniejszych Warunkach. Rozumiesz i zgadzasz się, że możesz być narażony na treści lub inne informacje, które są niedokładne, budzące zastrzeżenia, nieodpowiednie dla dzieci lub w inny sposób nieodpowiednie dla Ciebie.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub awarie techniczne jakiejkolwiek sieci telefonicznej lub linii, komputerowych systemów internetowych, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, awarii jakiejkolwiek poczty e-mail z powodu problemów technicznych lub przeciążenia ruchu w Internecie lub na którymkolwiek z Witryna lub Usługi lub ich połączenie, w tym wszelkie obrażenia lub szkody poniesione przez Użytkowników lub komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie jakiejkolwiek osoby związane lub wynikające z uczestnictwa lub pobierania materiałów w związku z Witryną lub Usługami. W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie osób trzecich, w tym Użytkowników, zarówno w trybie online, jak i offline, oraz operatorów witryn zewnętrznych.

W żadnym wypadku Firma ani żaden z jej członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników lub agentów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wtórne szkody wynikające z lub w związku z korzystaniem z Witryny lub Usług , czy szkody są przewidywalne i czy Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w odpowiedniej jurysdykcji.

11. Odszkodowanie

Będziesz bronić, zabezpieczać i zabezpieczać Firmę przed wszelkimi pozwami, postępowaniami, twierdzeniami, odszkodowaniami, kosztami, zobowiązaniami lub wydatkami (w tym kosztami sądowymi i uzasadnionymi honorariami prawników), które Firma może ponieść lub ponieść w w związku z jakimkolwiek faktycznym roszczeniem, żądaniem, działaniem lub innym postępowaniem strony trzeciej wynikającym z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków lub jakimkolwiek korzystaniem przez Ciebie z Witryny lub Usług niezgodnie z obowiązującym prawem.

12. Różny

Wszelkie powództwa przeciwko Spółce należy wnieść w ciągu jednego (1) roku od daty powstania powództwa. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione postanowieniem wykonalnym, które najdokładniej osiąga skutek pierwotnego postanowienia, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy i skuteczności. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie tworzy żadnej agencji, zatrudnienia, wspólnego przedsięwzięcia ani relacji partnerskiej między Tobą a Firmą ani nie umożliwia działania w imieniu Firmy. O ile nie jest to wyraźnie określone w niniejszych Warunkach, niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Firmą a Państwem dotyczącej przedmiotu niniejszych Warunków.

Wszelkie powiadomienia, które możemy być zobowiązani do przekazania, zgodnie z prawem lub niniejszymi Warunkami, mogą być przekazywane przez Spółkę na wszelkie dane kontaktowe podane w informacjach o koncie lub w inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyraźnie zgadzasz się na otrzymywanie takich komunikatów i powiadomień w taki sposób.

Nie możesz dokonać cesji żadnych praw wynikających z niniejszej Umowy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako ograniczające działania lub środki zaradcze dostępne Spółce w odniesieniu do wszelkich zabronionych działań lub zachowań. Nieegzekwowanie jakiegokolwiek warunku niniejszych Warunków nie stanowi zgody ani zrzeczenia się, a Spółka zastrzega sobie prawo do egzekwowania takiego warunku według własnego uznania. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek wcześniejszego lub późniejszego naruszenia lub niewykonania zobowiązania.

Dołącz do rejestru BGX AI Dzisiaj!
Główny

Po przesłaniu akceptuję Regulamin i Prywatności