Användarvillkor

"Företaget", även känt som "oss", "vårt" eller "vi", erbjuder specifika marknadsförings-, reklam-, reklam- och tillhörande tjänster (tillsammans "Tjänsten") genom dess utsedda programvara och webbplats ("Webbplatsen") ”). De individer som använder tjänsten kallas "Användare", "du" eller "din". Dessa användarvillkor ("Villkoren") dikterar hur Användare får tillgång till och använder webbplatsen och tjänsterna. Användare måste godkänna dessa villkor innan de använder webbplatsen.

Vänligen granska dessa villkor noggrant. De reglerar din åtkomst till och användning av webbplatsen och tjänsterna. Genom att komma åt, registrera, ladda ner, dela eller på annat sätt använda webbplatsen, eller genom att använda programvaruskript som tillhandahålls av oss för att göra webbplatsen tillgänglig eller användbar, anger du att du accepterar dessa villkor och vår integritetspolicy, som kan ändras eller ändras efter eget gottfinnande. Fortsatt användning av webbplatsen förutsätter godkännande av alla ändrade eller uppdaterade villkor. Om du inte håller med om något av dessa villkor, klicka inte på "ACCEPTERA" och avstå från att använda webbplatsen.

Webbplatsen hänvisar till BGX AI, tillgänglig på https://www.bgx.ai/

1. Användning av webbplats och tjänster

Förutsatt att du följer villkoren häri kan du komma åt och använda webbplatsen för att använda tjänsterna på en icke-exklusiv basis. Var medveten om att företaget kan, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, modifiera, uppdatera eller ändra webbplatsen eller tjänsterna, inklusive att avbryta någon del av eller hela webbplatsen och/eller tjänsterna eller ändra eller ta bort innehåll som är tillgängligt via webbplatsen eller Tjänster.

Användning av webbplatsen och tjänsterna är förbjuden där det är förbjudet. Genom att använda webbplatsen och tjänsterna bekräftar och garanterar du att: (a) all inlämnad information (om tillämpligt) är korrekt och sanningsenlig; (b) du kommer att upprätthålla riktigheten av sådan information; (c) du har uppnått myndig ålder i din jurisdiktion; och (d) din användning av webbplatsen eller tjänsterna inte strider mot eller främjar brott mot någon relevant lag, förordning eller juridisk eller avtalsenlig skyldighet du kan ha gentemot en tredje part, och du kommer alltid att följa alla tillämpliga lagar, regler, och regler som är associerade med din användning av tjänsterna och webbplatsen, alla tjänster som arrangeras via tjänsterna och webbplatsen och alla tjänster som på något sätt är kopplade till produkterna eller tredje part, enligt definitionen häri.

Sammantaget ska underavsnitten (a)-(d) hänvisas till som "Användarnas åtaganden och garantier".

Genom att använda tjänsterna eller webbplatsen erkänner och samtycker du till att företaget efter eget gottfinnande kan verifiera huruvida någon eller alla av användarnas åtaganden och garantier uppfylls av någon användare, men är inte skyldig att göra det. Företaget ansvarar inte för att säkerställa att användarnas åtaganden och garantier uppfylls eller för eventuella misslyckanden att avbryta, avsluta eller förhindra användningen av tjänsterna eller webbplatsen av användare som inte uppfyller användarnas åtaganden och garantier. Du förstår att du är ensam ansvarig för att göra dina utvärderingar, beslut och bedömningar om huruvida du ska engagera dig med någon tredje part eller interagera med någon tredje part på något sätt. Om du blir medveten om någon överträdelse av användarnas åtaganden och garantier, uppmuntras du att rapportera det till företaget.

Företaget förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, neka dig några tjänster med eller utan förvarning, oavsett om det blir medvetet om någon överträdelse av användarnas åtaganden och garantier (antingen genom rapporter från andra användare eller på annat sätt) av dig eller någon annan användare eller av någon annan anledning. Utan att förringa ovanstående avsäger sig företaget uttryckligen och du fritar uttryckligen företaget från allt ansvar som uppstår från eller på något sätt relaterat till: (i) eventuella felaktigheter, oaktualitet eller ofullständighet i en användares eller tredje parts framställningar; och (ii) felaktigheter och/eller felaktiga framställningar, antingen i samband med eller av någon av tredje parten eller andra användare, produkter eller på annat sätt. Genom att använda webbplatsen och tjänsterna förstår och samtycker du till att tjänsterna endast tillhandahåller en plattform utformad för att hjälpa användare att nå, köpa och/eller använda olika produkter och tjänster som erbjuds av tredjepartsleverantörer och/eller tjänsteleverantörer genom annonserna eller kampanjer vi kör (”Produkterna” respektive ”Tredje parten”).

Du erkänner och samtycker till att företaget: (a) inte anställer, stöder eller rekommenderar någon tredje part eller produkter eller någon närstående part till dessa, och har ingen kontroll över tredje parts handlingar eller försummelser, deras verksamhet, deras produkter, eller tjänster; (b) lämnar inga utfästelser eller garantier om tredje part och produkter, inklusive deras kvalitet, prissättning, kompatibilitet, tillgänglighet eller andra funktioner, eller om dina interaktioner eller kontakter med någon tredje part; (c) lämnar inga utfästelser eller garantier om äganderätt eller andra rättigheter eller funktioner eller regulatoriska aspekter relaterade till produkterna, inklusive eventuella nödvändiga auktorisationer, tillstånd eller licenser för uppladdning, delning eller på annat sätt tillgängliggörande och för användning, försäljning och köp av sådana produkter; och (d) är inte ansvarig för prestanda eller beteende hos någon användare eller annan tredje part på något sätt som använder eller har använt tjänsterna och/eller på eller utanför webbplatsen. Företaget är inte skyldigt att granska eller på annat sätt verifiera någon information om tredje part och/eller användare, produkterna eller någon annan funktion relaterade till webbplatsen eller tjänsterna. Därför bör du vara försiktig och utföra dina undersökningar och kontroller innan du interagerar med någon via tjänsterna eller webbplatsen eller på annat sätt interagerar med någon.

Företaget avsäger sig uttryckligen och du fritar uttryckligen företaget från allt ansvar som härrör från eller på något sätt relaterat till tredje part, produkter, tjänster och webbplats eller dina interaktioner eller kontakter med tredje part, inklusive utan begränsning alla handlingar och/ eller utelämnanden av tredje part på något sätt som använder eller ansluter till tjänsterna eller webbplatsen på något sätt. Genom att använda tjänsterna eller webbplatsen bekräftar du att du är ensam ansvarig för sådan användning och anslutningar, interaktioner, köp eller andra åtgärder du gör, och att all användning av tjänsterna eller webbplatsen sker på egen risk. För att undvika tvivel säljer, licensierar eller tillhandahåller företaget inte några produkter eller tjänster (andra än tjänsterna) för dig och ska inte ha något ansvar för några produkter eller tjänster som du köpt från någon tredje part, inklusive utan begränsningar, med avseende på support och underhåll, fel, fel, fel, skador eller kostnader av något slag.

Begränsningar

Utan att förringa avsnitt 1 ska du inte, och ska inte tillåta någon tredje part att: (a) bakåtkonstruera eller försöka hitta den underliggande koden för webbplatsen eller tjänsterna; (b) använda webbplatsen eller tjänsterna i strid med tillämplig lag eller förordning, inklusive men inte begränsat till, publicera, publicera, dela eller på annat sätt överföra olagligt eller stötande material; (c) kopiera, modifiera eller skapa härledda verk av webbplatsen, tjänsterna eller innehållet på någon av webbplatsen eller tjänsterna; (d) försöka inaktivera eller kringgå någon säkerhets- eller åtkomstkontrollmekanism för webbplatsen eller tjänsterna; (e) designa eller hjälpa till med att designa fusk, exploateringar, automatiseringsprogramvara, bots, hacks, lägen eller annan obehörig programvara från tredje part för att modifiera eller störa webbplatsen eller tjänsterna; (f) använda webbplatsen eller tjänsterna eller samarbeta med andra användare för något syfte som strider mot någon tillämplig lag eller förordning; (g) försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen eller tjänsterna, andra användarkonton, enligt definitionen nedan, eller andra enheter, datorsystem, telefonsystem eller nätverk som är anslutna till webbplatsen eller tjänsterna; och (h) samla in eller på annat sätt samla in information om Användare utan deras medgivande.

Om du publicerar, publicerar, delar eller på annat sätt överför något innehåll via webbplatsen och/eller använder tjänsterna, representerar och garanterar du att sådant innehåll ger en korrekt och fullständig bild av alla produkter eller tjänster som beskrivs däri, överensstämmer med dessa villkor häri, och inte: (a) gör intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter, moraliska rättigheter eller publicitetsrättigheter; (b) innehålla något ärekränkande, ärekränkande, obscent, sexuellt suggestivt eller på annat sätt stötande innehåll (inklusive material som främjar eller glorifierar hat, våld eller trångsynthet); (c) innehålla maskar, virus eller annan skadlig programvara; (d) bryter mot någon tillämplig lag eller förordning, inklusive någon lag eller förordning rörande reklam eller marknadsföring; och (e) vidta alla åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur.

Genom att publicera, ladda upp, publicera, dela eller på annat sätt överföra något innehåll med hjälp av webbplatsen eller tjänsterna ger du härmed oåterkalleligen företaget och något av dess dotterbolag och/eller underlicensierar en världsomspännande, icke-exklusiv, evig, royaltyfri licens att publicera , dela, visa och på annat sätt överföra sådant innehåll i någon rimlig form som bestäms av företagets eget gottfinnande. Företaget förbehåller sig rätten att ta bort, stänga av åtkomst till eller permanent radera allt innehåll i enlighet med eget gottfinnande utan föregående meddelande, inklusive utan begränsning allt innehåll som bryter mot garantierna ovan eller företagets affärsintressen, och du ska inte ha någon rättighet eller anspråk med avseende på sådana beslut och åtgärder.

Företaget är inte, och ska inte vara, ansvarigt för något innehåll som tillhandahålls, publiceras, laddas upp, delas eller på annat sätt görs tillgängligt av Användare, några produkter eller tjänster relaterade till sådant innehåll som tillhandahålls, publiceras, laddas upp, delas eller på annat sätt görs tillgängligt av Användare. Varje användare som använder webbplatsen eller tjänsterna försäkrar sig härmed att ta fullt ansvar för detta, och företaget ska inte bära något ansvar med avseende på det föregående.

3. Marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev

Utöver bestämmelserna i avsnitt 3 ovan, ger användaren uttryckligt samtycke till företaget att förse användaren med marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev (”Marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev”) på alla tillgängliga sätt, inklusive via e-post, text och SMS, fax, post, automatiska uppringningstjänster eller något annat sätt, allt i enlighet med företagets eget gottfinnande från tid till annan, och för att ta emot sådant marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev.

Användaren bekräftar vidare att marknadsföringsmaterialet och nyhetsbreven kan innehålla annonser från tredje part, och användaren samtycker uttryckligen till att sådana annonser tas emot som en del av marknadsföringsmaterialet och nyhetsbreven. Användaren kan kontakta företaget när som helst genom att skicka en förfrågan via e-post och meddela företaget om sin vägran att ta emot marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev.

4. Immateriella rättigheter

Företaget är ägare till alla världsomspännande rättigheter, titlar och intressen i: (a) webbplatsen och tjänsterna, förbättringar, derivat, buggfixar eller förbättringar av webbplatsen och tjänsterna; och (b) företagets handelsnamn, varumärken och logotyper, och sådana rättigheter ska alltid förbli enbart hos företaget. Alla hänvisningar i dessa villkor eller annan kommunikation till försäljning, återförsäljning eller köp av det föregående ska endast betyda rätten att använda webbplatsen och tjänsterna i enlighet med dessa villkor. Användare bär ensamt ansvar för allt innehåll, inklusive eventuella immateriella rättigheter till det, som tillhandahålls, delas eller på annat sätt görs tillgängligt av användarna som använder webbplatsen och/eller tjänsterna, och företaget lämnar ingen representation med avseende på sådant innehåll. Företaget kommer inte att hållas ansvarigt för några förluster eller skador som uppstår av sådant innehåll, och Användarna samtycker till att hålla företaget skadeslöst för eventuella skador eller förluster som uppstår på grund av ovanstående.

5. Integritet

Du samtycker till att inte lagra, samla eller på annat sätt behålla och använda något innehåll som tillhandahålls av tjänsterna och webbplatsen utan att ha erhållit skriftligt tillstånd från företaget i förväg. Dessutom inser du att företaget, efter eget gottfinnande, kan lagra, samla in eller på annat sätt behålla och använda allt innehåll och offentlig data, inklusive information som personligen kan identifiera dig eller en annan användare eller tredje part, eller beskriva dina personliga intressen. Företaget har rätt att använda sådant innehåll och offentliga data i enlighet med relevanta lagar, som beskrivs i företagets integritetspolicy. Oavsett bestämmelserna i avsnitt 1 undersöker, verifierar, stöder eller validerar företaget inte något sådant innehåll eller offentlig information. Användaren som lägger upp, laddar upp, delar eller på annat sätt tillgängliggör sådant innehåll eller offentliga data tar ensamt ansvar för det, inklusive all information från tredje part och nödvändiga samtycken. Företaget kommer inte att hållas ansvarigt för några förluster eller skador som uppstår på grund av bristande efterlevnad av ovanstående, och du samtycker till att gottgöra och skydda företaget från eventuella skador eller förluster som härrör från ovanstående. TROTS NÄMNADE, BEKRÄFTAR DU OCH FÖRSTÅR ​​ATT FÖRETAGET INTE ERBJUDER EN INNEHÅLLSLAGRINGSTJÄNST. FÖRETAGET SKA INTE VARA ANSVARIGT FÖR NÅGOT FÖRLUST ELLER RADERADE INNEHÅLL ELLER OFFENTLIGA DATA. DU BÖR VARA MEDveten om ATT ALLT INNEHÅLL SOM UPPLATS, ULADS, DELAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GÖRS TILLGÄNGLIGT KAN ÅTKOMST, INSAMLAS OCH ANVÄNDAS AV ANDRA ANVÄNDARE, OCH KAN ANVÄNDAS FÖR ATT LEVERA OÖBESKADET INNEHÅLL.

6. Externa anslutningar

Webbplatsen eller tjänsterna kan innehålla länkar eller annat innehåll som är kopplat till webbplatser, annonsörer, utgivare eller produkter från tredje part. Företaget har ingen kontroll över och erbjuder ingen representation angående sådant innehåll eller någon information som tillhandahålls eller överförs via sådant innehåll, eller på annat sätt tillhandahålls av någon tredje part. DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER ATT ANVÄNDNING AV SÅDANA LÄNKAR ELLER INNEHÅLL ÄR PÅ DIN EGEN RISK, ATT SÅDANA LÄNKAR ELLER INNEHÅLL STYRS AV RELEVANTA TREDJE PARTS ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICIPER OCH INTEGRITETSPOLICIER FÖR ACTORESS OCH PRESS OCH ÄR DETTA FÖR AKTIVITET. ANDRA POLICY FÖR SÅDAN TREDJE PART. Du bör noggrant granska de tillämpliga villkoren och policyerna som gäller för SÅDAN Tredje part. FÖRETAGET FRÅSÄR SIG ALLT ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR SÅDAN TREDJE PART, ELLER FÖR NÅGON FÖRLUSTNING ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM RESULTAT, OCH FÖRETAGET AVSÄKER UTTRYCKLIGEN, OCH DU FRÅNAR UTTRYCKLIGEN ETT FÖRETAGET OCH FRÅNAR UTTRYCKLIGEN ETT FÖRETAGET OCH FÅR UTTRYCKLIGEN FRÅN FÖRETAGET. , DRÄMMER, SKADA, FÖRLUST, SKADOR OCH/ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN OCH/ELLER PÅ NÅGOT SÄTT SOM ÄR RELATERADE TILL SÅDANA TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING AVSEENDE TILLGÄNGLIGHET, ANVÄNDARVILLKOR, SEKRETESS, ANVÄNDNING, INFORMATION, INFORMATION, ANVÄNDNING, PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER.

7. Begränsad användning

Kommersiella strävanden är inte tillåtna via webbplatsen och tjänsterna (såvida inte företaget uttryckligen tillåter att användare kopplas till tredje part) utan företagets uttryckliga skriftliga medgivande. Webbplatsen och tjänsterna får inte användas av någon individ eller organisation för att rekrytera till en annan webbplats, värva, annonsera eller kontakta användare för anställning, kontrakt eller något annat syfte för ett företag som inte är anslutet till företaget utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget . Du samtycker till att inte använda tjänsterna och webbplatsen för att kontakta, annonsera, värva eller sälja till någon annan användare utan deras uttryckliga medgivande, om inte annat tillåts enligt dessa villkor.

8. hjälp

Användare kan kontakta företaget för support angående webbplatsen och tjänsterna genom att skicka ett e-postmeddelande.

9. Förbehåll

Företaget gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att dess teknik håller webbplatsen och tjänsterna säkra och säkra. Ingen teknik är dock helt säker. Som ett resultat, även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor, sker din användning av webbplatsen och tjänsterna efter eget gottfinnande och risk. Webbplatsen och tjänsterna tillhandahålls på basis av "I BEFINTLIGT SKICK" och "SOM TILLGÄNGLIGT" utan garantier av något slag. Företaget avsäger sig uttryckligen alla underförstådda eller lagstadgade garantier av något slag relaterade till webbplatsen och tjänsterna, inklusive utan begränsning garantier för äganderätt, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång i äganderätt, handelsförlopp eller prestationsförlopp. . Företaget ger inga råd angående risken eller lämpligheten av någon handel, transaktion eller engagemang. Företaget tar inget ansvar för någon transaktion eller engagemang som görs av dig, och du bekräftar att du är ensam ansvarig för att bedöma dina transaktioner och engagemang. Du ska inte hålla företaget, dess tjänstemän, anställda eller dotterbolag ansvariga för några transaktions- eller engagemangsval som du gjort. Inga råd eller information, vare sig muntlig eller skriftlig, erhållen av dig från företaget eller dess tjänstemän, anställda eller dotterbolag ska skapa någon garanti som inte uttryckligen anges i dessa villkor. Om du väljer att förlita dig på sådan information gör du det på egen risk. Vissa stater eller jurisdiktioner tillåter inte exkludering av vissa garantier. Följaktligen kanske vissa av ovanstående undantag inte gäller dig.

10. Ansvarsbegränsning

Företaget garanterar inte värdet, kvaliteten, kompatibiliteten eller någon annan aspekt av tredje part, produkter eller annan information som tillhandahålls, konsumeras eller på annat sätt görs tillgänglig (hädanefter i detta avsnitt: "Funktioner"). Alla funktioner är enbart under ansvar för den tillämpliga tredje parten eller användaren som använder den, beroende på vad som är tillämpligt, eller använder tjänsterna eller webbplatsen. Företaget åtar sig inte att övervaka sådan efterlevnad och kan agera där bristande efterlevnad upptäcks, vilket ska beslutas i enlighet med dess eget gottfinnande, som beskrivs i dessa villkor. Du förstår och samtycker till att du kan exponeras för innehåll eller annan information som är felaktig, stötande, olämplig för barn eller på annat sätt olämplig för dig.

Företaget ansvarar inte för några problem eller tekniska fel i telefonnätverk eller linjer, datorsystem online, servrar eller leverantörer, datorutrustning, mjukvara, fel i någon e-post på grund av tekniska problem eller trafikstockningar på Internet eller på någon av Webbplats eller tjänster eller kombinationer därav, inklusive eventuell skada eller skada på användare eller på någon persons dator, mobiltelefon eller någon annan enhet som är relaterad till eller är ett resultat av deltagande eller nedladdning av material i samband med webbplatsen eller tjänsterna. Företaget ska under inga omständigheter vara ansvarigt för tredje parts beteende, inklusive eventuella användare, oavsett om de är online eller offline, och operatörer av externa webbplatser.

Under inga omständigheter ska företaget eller någon av dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda eller agenter vara ansvariga gentemot dig för några indirekta, tillfälliga, speciella, straff- eller följdskador som uppstår ur eller i samband med din användning av webbplatsen eller tjänsterna. , om skadorna är förutsebara eller inte och huruvida företaget har informerats om möjligheten till sådana skador. Ovanstående ansvarsbegränsning ska gälla i den utsträckning som lagen tillåter i den tillämpliga jurisdiktionen.

11. Skadeersättning

Du kommer att försvara, gottgöra och hålla företaget skadeslöst från och mot alla processer, förfaranden, påståenden, skadestånd, kostnader, skulder eller utgifter (inklusive rättegångskostnader och rimliga advokatkostnader) som företaget kan drabbas av eller ådra sig i samband med samband med eventuella faktiska anspråk, krav, åtgärder eller andra förfaranden från tredje part som härrör från eller relaterar till eventuella brott mot dessa villkor av dig eller någon användning av webbplatsen eller tjänsterna som inte är i enlighet med tillämplig lag.

12. Övrigt

Eventuell talan mot företaget måste väckas inom ett (1) år från det datum sådan talan uppkom. I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor anses vara omöjlig att verkställa, ska sådan bestämmelse ersättas med en verkställbar bestämmelse som närmast uppnår effekten av den ursprungliga bestämmelsen, och de återstående villkoren i dessa villkor ska förbli i full kraft och verkan. Ingenting i dessa villkor skapar någon agentur, anställning, joint venture eller partnerskapsförhållande mellan dig och företaget eller gör det möjligt för dig att agera på företagets vägnar. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor, utgör dessa villkor hela avtalet mellan företaget och dig avseende ämnet härav.

Alla meddelanden som vi kan bli skyldiga att tillhandahålla dig, oavsett om det är enligt lag eller enligt dessa villkor, kan tillhandahållas av företaget till alla kontaktuppgifter som du har angett i din kontoinformation eller annan, antingen direkt eller indirekt, inklusive via e-post. Du samtycker uttryckligen till mottagandet av sådana meddelanden och meddelanden på sådant sätt.

Du får inte överlåta några rättigheter härunder utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Ingenting i dessa villkor ska tolkas för att begränsa de åtgärder eller åtgärder som är tillgängliga för företaget med avseende på förbjuden aktivitet eller beteende. Att inte verkställa något villkor i dessa villkor utgör inte ett samtycke eller avstående, och företaget förbehåller sig rätten att genomdriva ett sådant villkor efter eget gottfinnande. Inget avstående från något brott eller försummelse enligt detta ska anses vara ett avstående från något föregående eller efterföljande brott eller försummelse.

Ansluta sig BGX AI I dag!
Huvudsida

Vid inlämning accepterar jag Villkor och Integritetspolicy