Podmínky použití

„Společnost“, také známá jako „nás“, „naše“ nebo „my“, nabízí konkrétní marketingové, reklamní, propagační a související služby (souhrnně „služba“) prostřednictvím svého určeného softwaru a webových stránek (dále jen „webová stránka “). Jednotlivci používající Službu jsou označováni jako „Uživatelé“, „Vy“ nebo „Vaše“. Tyto podmínky použití (dále jen „podmínky“) určují, jak uživatelé přistupují k webovým stránkám a službám a jak je využívají. Uživatelé musí před použitím webové stránky vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami.

Prostudujte si prosím důkladně tyto Podmínky. Upravují váš přístup a používání webových stránek a služeb. Přístupem, registrací, stahováním, sdílením nebo jiným používáním webové stránky nebo použitím jakýchkoli softwarových skriptů, které poskytujeme za účelem zpřístupnění nebo použití webové stránky, vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami a našimi zásadami ochrany osobních údajů, které mohou být změněny nebo změněny dle našeho uvážení. Pokračování v používání webových stránek znamená souhlas s veškerými upravenými nebo aktualizovanými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s některou z těchto Podmínek, neklikejte na „PŘIJÍMAT“ a zdržte se používání webové stránky.

Webová stránka odkazuje na BGX AI, dostupný na https://www.bgx.ai/

1. Používání webových stránek a služeb

Za předpokladu, že dodržíte zde uvedené podmínky, můžete přistupovat na webové stránky a používat je k využívání služeb na nevýhradním základě. Uvědomte si, že společnost může podle svého uvážení a bez předchozího upozornění upravit, aktualizovat nebo změnit webovou stránku nebo služby, včetně ukončení jakékoli části nebo všech webových stránek a/nebo služeb nebo pozměnit či smazat jakýkoli obsah dostupný prostřednictvím webové stránky nebo Služby.

Používání webových stránek a služeb je zakázáno tam, kde je to zakázáno. Používáním webové stránky a služeb potvrzujete a zaručujete, že: (a) veškeré poskytnuté informace (pokud jsou použitelné) jsou přesné a pravdivé; (b) budete udržovat přesnost těchto informací; (c) jste dosáhli plnoletosti ve vaší jurisdikci; a (d) vaše používání webových stránek nebo služeb není v rozporu s žádným relevantním zákonem, nařízením nebo právním či smluvním závazkem, který můžete mít vůči třetí straně, ani nepropaguje jejich porušení, a vždy budete dodržovat všechny platné zákony, pravidla, a předpisy související s vaším používáním Služeb a Webových stránek, jakýchkoli služeb uspořádaných prostřednictvím Služeb a Webových stránek a jakýchkoli služeb spojených jakýmkoli způsobem s Produkty nebo Třetími stranami, jak je zde definováno.

Souhrnně se pododdíly (a)-(d) označují jako „Závazky a záruky uživatelů“.

Používáním Služeb nebo Webových stránek berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Společnost může podle svého uvážení ověřit, zda některý Uživatel splňuje některé nebo všechny závazky a záruky Uživatelů, ale není to povinno tak učinit. Společnost není odpovědná za zajištění toho, aby byly splněny závazky a záruky uživatelů, ani za jakékoli selhání při pozastavení, ukončení nebo zabránění používání Služeb nebo webových stránek uživateli, kteří nesplňují závazky a záruky uživatelů. Jste srozuměni s tím, že jste výhradně odpovědní za svá hodnocení, rozhodnutí a posouzení ohledně toho, zda se zapojíte do jakékoli třetí strany nebo jakkoli interagovat s třetími stranami. Pokud se dozvíte o jakémkoli porušení závazků a záruk uživatelů, doporučujeme vám to oznámit společnosti.

Společnost si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení odmítnout vám jakékoli služby s upozorněním nebo bez něj, ať už se dozví o jakémkoli porušení závazků a záruk uživatelů (buď prostřednictvím zpráv poskytnutých jinými uživateli nebo jinými prostředky) z vaší strany. nebo jakéhokoli jiného uživatele nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Bez ohledu na výše uvedené se Společnost výslovně zříká a vy výslovně zprošťujete Společnost jakékoli a veškeré odpovědnosti vyplývající nebo jakýmkoli způsobem související s: (i) jakýmikoli nepřesnostmi, neaktuálností nebo neúplností prohlášení Uživatele nebo Třetí strany; a (ii) nepravdivá prohlášení a/nebo nepravdivá prohlášení učiněná v souvislosti s třetími stranami nebo jinými uživateli, produkty nebo jinak. Používáním webových stránek a služeb rozumíte a souhlasíte s tím, že služby poskytují pouze platformu navrženou tak, aby pomáhala uživatelům při dosahování, nákupu a/nebo využívání různých produktů a služeb nabízených prodejci a/nebo poskytovateli služeb třetích stran prostřednictvím reklam nebo propagace, které provozujeme („Produkty“ a „Třetí strany“, v tomto pořadí).

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost: (a) nezaměstnává, neschvaluje ani nedoporučuje žádné třetí strany nebo produkty nebo jakoukoli jejich spřízněnou stranu a nemá žádnou kontrolu nad jednáním nebo opomenutím jakékoli třetí strany, jejím podnikáním, jejich produkty, nebo služby; (b) neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně Třetích stran a Produktů, včetně jejich kvality, cen, kompatibility, dostupnosti nebo jakýchkoli jiných funkcí, ani ohledně vašich interakcí nebo jednání s jakýmikoli Třetími stranami; (c) neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně vlastnických práv nebo jiných práv nebo funkcí nebo regulačních aspektů souvisejících s Produkty, včetně jakýchkoli požadovaných oprávnění, povolení nebo licencí pro nahrávání, sdílení nebo jiné zpřístupňování a pro použití, prodej a nákup takových Produktů; a (d) nenese odpovědnost za výkon nebo chování jakéhokoli Uživatele nebo jiných třetích stran jakýmkoli způsobem využívajícím nebo užívajícím Služby a/nebo na webových stránkách nebo mimo ně. Společnost není povinna prověřovat nebo jinak ověřovat jakékoli informace týkající se třetích stran a/nebo uživatelů, produktů nebo jakékoli jiné funkce související s webem nebo službami. Proto byste měli být opatrní a provádět svá vyšetření a kontroly předtím, než se s kýmkoli zapojíte prostřednictvím Služeb nebo Webových stránek nebo s kýmkoli jinak interagujete.

Společnost se výslovně zříká a vy výslovně zprošťujete Společnost jakékoli a veškeré odpovědnosti vyplývající z nebo jakýmkoli způsobem související s Třetími stranami, produkty, službami a webovými stránkami nebo vašimi interakcemi nebo jednáními s jakýmikoli třetími stranami, včetně, bez omezení, jakýchkoli činů a/ nebo opomenutí Třetích stran jakýmkoli způsobem využívajícím nebo připojeným k Službám nebo Webovým stránkám jakýmkoli způsobem. Používáním služeb nebo webových stránek potvrzujete, že jste výhradně odpovědní za takové použití a připojení, interakce, nákupy nebo jakoukoli jinou akci, kterou provedete, a že veškeré používání služeb nebo webových stránek je na vaše výhradní riziko. Aby se předešlo pochybnostem, společnost vám neprodává, nelicencuje ani jinak nezpřístupňuje žádné produkty nebo služby (jiné než Služby) a nenese žádnou odpovědnost za žádné Produkty nebo služby, které jste zakoupili od jakékoli Třetí strany, včetně bez omezení, s ohledem na jakoukoli podporu a údržbu, selhání, chyby, selhání, poškození nebo náklady jakéhokoli druhu.

Omezení

Bez ohledu na část 1 nesmíte a nedovolíte žádné třetí straně: (a) provádět zpětnou analýzu nebo se pokoušet najít základní kód webové stránky nebo služeb; (b) používat webové stránky nebo služby v rozporu s jakýmkoli platným zákonem nebo nařízením, včetně, nikoli však výhradně, zveřejňování, zveřejňování, sdílení nebo jiného přenosu jakéhokoli nezákonného nebo urážlivého materiálu; (c) kopírovat, upravovat nebo vytvářet odvozená díla z webových stránek, služeb nebo obsahu jakékoli webové stránky nebo služeb; (d) pokoušet se deaktivovat nebo obejít jakýkoli mechanismus zabezpečení nebo kontroly přístupu na Web nebo Služby; (e) navrhovat nebo pomáhat při navrhování cheatů, exploitů, automatizačního softwaru, botů, hacků, režimů nebo jakéhokoli jiného neoprávněného softwaru třetích stran za účelem úpravy nebo zasahování do webové stránky nebo služeb; (f) používat webové stránky nebo služby nebo jednat s jinými uživateli za jakýmkoli účelem, který je v rozporu s jakýmkoli platným zákonem nebo nařízením; (g) pokoušet se získat neoprávněný přístup k Webové stránce nebo Službám, jiným uživatelským účtům, jak je definováno níže, nebo jiným zařízením, počítačovým systémům, telefonním systémům nebo sítím připojeným k Webové stránce nebo Službám; a (h) shromažďovat nebo jinak shromažďovat informace o Uživatelích bez jejich souhlasu.

Pokud zveřejníte, zveřejníte, sdílíte nebo jinak přenesete prostřednictvím Webové stránky a/nebo pomocí Služeb jakýkoli obsah, prohlašujete a zaručujete, že takový obsah poskytuje přesný a úplný obraz o jakýchkoli produktech nebo službách na nich popsaných a je v souladu s těmito Podmínkami, a: (a) neporušuje duševní vlastnictví, morální práva nebo práva na propagaci jakékoli třetí strany; (b) obsahovat jakýkoli pomlouvačný, urážlivý, obscénní, sexuálně sugestivní nebo jinak urážlivý obsah (včetně materiálu propagujícího nebo oslavujícího nenávist, násilí nebo fanatismus); (c) obsahovat jakékoli červy, viry nebo jiný škodlivý software; (d) porušovat jakýkoli platný zákon nebo nařízení, včetně jakéhokoli zákona nebo nařízení týkajícího se reklamy nebo marketingu; a (e) podniknout jakékoli kroky, které způsobí nepřiměřené nebo neúměrně velké zatížení naší infrastruktury.

Zveřejněním, nahráváním, publikováním, sdílením nebo jiným přenosem jakéhokoli obsahu pomocí webové stránky nebo služeb tímto neodvolatelně udělujete společnosti a kterékoli z jejích přidružených společností a/nebo sublicenci celosvětovou, nevýhradní, trvalou, bezplatnou licenci k publikování , sdílet, zobrazovat a jinak převádět takový obsah v jakékoli přiměřené formě podle vlastního uvážení společnosti. Společnost si vyhrazuje právo odstranit, pozastavit přístup nebo trvale smazat jakýkoli obsah v souladu se svým výhradním uvážením bez předchozího upozornění, včetně, bez omezení, jakéhokoli obsahu, který porušuje výše uvedené záruky nebo obchodní zájmy společnosti, a vy nebudete mít žádné právo. nebo nárok v souvislosti s jakýmikoli takovými rozhodnutími a akcemi.

Společnost není a nebude odpovědná za žádný obsah poskytnutý, zveřejněný, nahraný, sdílený nebo jinak zpřístupněný uživateli, žádné produkty nebo služby související s takovým obsahem, které poskytuje, odešle, nahraje, sdílí nebo jinak zpřístupní Uživatelé. Každý uživatel používající webové stránky nebo služby tímto prohlašuje, že za to přebírá plnou odpovědnost a společnost nenese žádnou odpovědnost s ohledem na výše uvedené.

3. Marketingové materiály a newslettery

Kromě ustanovení článku 3 výše dává uživatel společnosti výslovný souhlas k poskytování marketingových materiálů a zpravodajů (dále jen „marketingové materiály a zpravodaje“), a to jakýmikoli dostupnými prostředky, včetně e-mailu, textových zpráv a SMS zpráv, fax, pošta, služby automatického vytáčení nebo jakékoli jiné prostředky, vše v souladu s výhradním uvážením společnosti čas od času, a přijímat takové marketingové materiály a bulletiny.

Uživatel dále bere na vědomí, že Marketingové materiály a Newslettery mohou obsahovat reklamy třetích stran a Uživatel výslovně souhlasí s přijímáním takových reklam jako součásti Marketingových materiálů a Newsletterů. Uživatel může společnost kdykoli kontaktovat zasláním žádosti prostřednictvím e-mailu, ve kterém společnost oznámí, že odmítá dále dostávat marketingové materiály a bulletiny.

4. Práva k duševnímu vlastnictví

Společnost je vlastníkem všech celosvětových práv, titulů a podílů na: (a) Webu a Službách, vylepšeních, odvozeninách, opravách chyb nebo vylepšení Webových stránek a Služeb; a (b) obchodní názvy, ochranné známky a loga společnosti, přičemž tato práva zůstávají vždy výhradně ve vlastnictví společnosti. Veškeré odkazy v těchto Podmínkách nebo jakákoli jiná sdělení týkající se prodeje, dalšího prodeje nebo nákupu výše uvedeného znamenají pouze právo používat Webové stránky a Služby podle těchto Podmínek. Uživatelé nesou výhradní odpovědnost za jakýkoli a veškerý obsah, včetně jakýchkoli práv k duševnímu vlastnictví, poskytnutý, sdílený nebo jinak zpřístupněný uživateli pomocí webových stránek a/nebo služeb, a společnost nečiní žádné prohlášení s ohledem na jakýkoli takový obsah. Společnost nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené takovým obsahem a Uživatelé souhlasí s tím, že odškodní a ochrání Společnost za jakékoli škody nebo ztráty vyplývající z výše uvedeného.

5. Soukromí

Souhlasíte, že nebudete ukládat, shromažďovat nebo jinak uchovávat a používat jakýkoli obsah poskytovaný službami a webem bez předchozího písemného povolení od společnosti. Kromě toho uznáváte, že společnost může na základě vlastního uvážení ukládat, shromažďovat nebo jinak uchovávat a využívat jakýkoli obsah a veřejná data, včetně informací, které by mohly osobně identifikovat vás nebo jiného uživatele nebo třetí stranu nebo popisovat vaše osobní zájmy. Společnost má právo používat takový obsah a veřejná data v souladu s jakýmikoli příslušnými zákony, jak je podrobně uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti. Bez ohledu na ustanovení oddílu 1 společnost nezkoumá, neověřuje, neschvaluje ani jinak neověřuje žádný takový obsah nebo veřejná data. Uživatel, který zveřejňuje, nahrává, sdílí nebo jinak zpřístupňuje takový obsah nebo veřejná data, za ně nese výhradní odpovědnost, včetně jakýchkoli informací třetích stran a nezbytných souhlasů. Společnost nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vyplývající z nedodržení výše uvedeného a souhlasíte s tím, že odškodníte a ochráníte společnost před jakýmikoli škodami nebo ztrátami vyplývajícími z výše uvedeného. PŘES VÝŠE UVEDENÉ BERETE NA VĚDOMÍ A ROZUMÍTE, ŽE SPOLEČNOST NENABÍZÍ SLUŽBU ULOŽENÍ OBSAHU. SPOLEČNOST NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU NEBO VYMAZÁNÍ OBSAHU NEBO VEŘEJNÝCH DAT. MĚLI BYSTE SI VĚDOM, ŽE JAKÝKOLI OBSAH ZVEŘEJNĚNÝ, NAHRANÝ, SDÍLENÝ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ZPŮSOBENÝ MŮŽE BÝT PŘÍSTUPNÝ, SBĚROVÁN A VYUŽÍVÁN JINÝMI UŽIVATELI A MŮŽE BYT POUŽIT K DORUČOVÁNÍ NEVYŽÁDANÉHO OBSAHU.

6. Externí připojení

Webové stránky nebo služby mohou obsahovat odkazy nebo jiný obsah spojený s webovými stránkami, inzerenty, vydavateli nebo produkty třetích stran. Společnost nemá žádnou kontrolu a nenabízí žádné prohlášení týkající se takového obsahu nebo jakýchkoli informací poskytovaných nebo přenášených prostřednictvím takového obsahu nebo jinak dodávaných jakoukoli třetí stranou. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ TAKOVÝCH ODKAZŮ NEBO OBSAHU JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO, ŽE TAKOVÉ ODKAZY NEBO OBSAH SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI POUŽITÍ PŘÍSLUŠNÝCH TŘETÍCH STRAN A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, A ŽE SPOLEČNOST NEZODPOVEDÁ ZODPOVEDNOSTI JINÉ ZÁSADY TĚCHTO TŘETÍCH STRAN. Měli byste si pečlivě prostudovat příslušné podmínky a zásady, které se vztahují na jakoukoli TAKOVOU Třetí stranu. SPOLEČNOST SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA TAKOVÉ TŘETÍ STRANY NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V NÁSLEDKU, A SPOLEČNOST SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ A VY VÝSLOVNĚ UVOLNĚTE SPOLEČNOST OD WALLAICONLIES, ANYESTRABIL , OBLEKY, ZRANĚNÍ, ZTRÁTY, POŠKOZENÍ A/NEBO ŠKODY VZNIKLÉ OD TAKOVÝCH TŘETÍCH STRAN A/NEBO JAKÝKOLI ZPŮSOBY SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO TŘETÍMI STRANAMI, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE DOSTUPNOSTI, PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ, OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, INFORMACÍ, OBSAHU, MATERIÁLŮ, REKLAMY PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY.

7. Omezené použití

Bez výslovného písemného souhlasu Společnosti není prostřednictvím Webové stránky a Služeb povoleno komerční úsilí (pokud Společnost výslovně nepovolí spojování Uživatelů s Třetími stranami). Webové stránky a služby nesmí bez výslovného písemného souhlasu společnosti používat žádný jednotlivec ani organizace k náboru pro jinou webovou stránku, získávání, inzerování nebo kontaktování uživatelů za účelem zaměstnání, uzavírání smluv nebo za jakýmkoli jiným účelem pro podnikání, které není spojeno se společností. . Souhlasíte s tím, že nebudete používat Služby a Webové stránky ke kontaktování, reklamě, žádostem nebo prodeji jakémukoli jinému Uživateli bez jeho výslovného souhlasu, pokud tyto Podmínky neumožňují jinak.

8. pomoc

Uživatelé mohou kontaktovat Společnost za účelem podpory týkající se webových stránek a služeb zasláním e-mailu.

9. Odmítnutí odpovědnosti

Společnost vynakládá přiměřené úsilí, aby zajistila, že její technologie udrží web a služby v bezpečí. Žádná technologie však není zcela bezpečná. V důsledku toho, i když se snažíme používat komerčně přijatelné metody k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách je používání webových stránek a služeb na vašem výhradním uvážení a na vaše riziko. Webové stránky a služby jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“ a „JAK JSOU DOSTUPNÉ“, bez jakýchkoli záruk. Společnost se výslovně zříká všech předpokládaných nebo zákonných záruk jakéhokoli druhu souvisejících s webovou stránkou a službami, včetně, bez omezení, záruk titulu, obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušení vlastnických práv, průběhu obchodování nebo výkonu. . Společnost neposkytuje žádné rady týkající se rizika nebo vhodnosti jakéhokoli obchodu, transakce nebo zakázky. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli transakci nebo zakázku, kterou provedete, a berete na vědomí, že jste výhradně odpovědní za posouzení svých transakcí a závazků. Nebudete činit společnost, její vedoucí pracovníky, zaměstnance nebo přidružené společnosti odpovědnými za jakékoli vámi provedené transakce nebo zakázky. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od společnosti nebo jejích představitelů, zaměstnanců nebo přidružených společností, nezakládá žádnou záruku, která není výslovně uvedena v těchto podmínkách. Pokud se rozhodnete na takové informace spoléhat, činíte tak výhradně na vlastní riziko. Některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení určitých záruk. V souladu s tím se na vás některá z výše uvedených výjimek nemusí vztahovat.

10. Omezení odpovědnosti

Společnost nezaručuje hodnotu, kvalitu, kompatibilitu nebo jakýkoli jiný aspekt Třetích stran, Produktů nebo jakýchkoli jiných informací poskytnutých, spotřebovaných nebo jinak zpřístupněných (dále v této části: „Funkce“). Za jakoukoli funkci nese výhradní odpovědnost příslušná třetí strana nebo uživatel, který ji podle potřeby používá nebo používá služby nebo webové stránky. Společnost se nezavazuje, že bude takové dodržování sledovat, a může jednat, pokud je zjištěno porušení, o čemž bude rozhodnuto v souladu s jejím výhradním uvážením, jak je popsáno v těchto podmínkách. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžete být vystaveni obsahu nebo jiným informacím, které jsou nepřesné, závadné, nevhodné pro děti nebo pro vás jinak nevhodné.

Společnost nenese odpovědnost za žádné problémy nebo technickou nefunkčnost jakékoli telefonní sítě nebo linek, počítačových online systémů, serverů nebo poskytovatelů, počítačového vybavení, softwaru, selhání jakéhokoli e-mailu v důsledku technických problémů nebo dopravního přetížení na internetu nebo na jakékoli z Webové stránky nebo Služby nebo jejich kombinace, včetně jakéhokoli zranění nebo poškození Uživatelů nebo počítače, mobilního telefonu nebo jakéhokoli jiného zařízení jakékoli osoby související nebo vyplývající z účasti nebo stahování materiálů v souvislosti s Webovými stránkami nebo Službami. Společnost za žádných okolností nenese odpovědnost za chování třetích stran, včetně jakýchkoli Uživatelů, ať už online nebo offline, a provozovatelů externích stránek.

Společnost ani žádný z jejích představitelů, ředitelů, zaměstnanců nebo zástupců vám v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, represivní nebo následné škody vzniklé v souvislosti s vaším používáním webových stránek nebo služeb. , zda jsou či nejsou škody předvídatelné a zda společnost byla či nebyla upozorněna na možnost takových škod. Výše uvedené omezení odpovědnosti platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem v příslušné jurisdikci.

11. Odškodnění

Budete hájit, odškodnit a chránit společnost před všemi žalobami, řízeními, tvrzeními, škodami, náklady, závazky nebo výdaji (včetně soudních výloh a přiměřených právních poplatků za právní zastoupení), které Společnosti mohou utrpět nebo vzniknout. v souvislosti s jakýmkoli skutečným nárokem, požadavkem, žalobou nebo jiným řízením jakékoli třetí strany vyplývajícím z jakéhokoli porušení těchto Podmínek z vaší strany nebo souvisejícím s jakýmkoli porušením těchto Podmínek z vaší strany nebo jakýmkoli vaším použitím webových stránek nebo Služeb, které není v souladu s platnými zákony.

12. Smíšený

Jakákoli žaloba proti Společnosti musí být podána do jednoho (1) roku ode dne, kdy k takové žalobě došlo. V případě, že některé ustanovení těchto podmínek bude považováno za nevymahatelné, bude takové ustanovení nahrazeno vymahatelným ustanovením, které co nejblíže dosáhne účinku původního ustanovení, a zbývající podmínky těchto podmínek zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Nic v těchto podmínkách nevytváří žádné zastoupení, zaměstnání, společný podnik nebo partnerský vztah mezi vámi a společností ani vám neumožňuje jednat jménem společnosti. S výjimkou případů, kdy je v těchto podmínkách výslovně uvedeno, představují tyto podmínky úplnou dohodu mezi společností a vámi týkající se předmětu této smlouvy.

Jakákoli oznámení, která vám můžeme být povinna poskytnout, ať už podle zákona nebo podle těchto podmínek, může společnost poskytnout jakýmkoli kontaktním údajům, které jste uvedli v informacích o svém účtu, nebo jiným, přímo nebo nepřímo, včetně e-mailu. Výslovně souhlasíte s přijímáním takových sdělení a oznámení tímto způsobem.

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit žádná práva podle této smlouvy. Nic obsažené v těchto Podmínkách nelze vykládat tak, aby omezovalo akce nebo opravné prostředky, které má Společnost k dispozici s ohledem na jakoukoli zakázanou činnost nebo chování. Nevymáhání jakékoli podmínky těchto podmínek nepředstavuje souhlas nebo zřeknutí se práv a společnost si vyhrazuje právo vynutit takovou podmínku podle vlastního uvážení. Žádné zřeknutí se jakéhokoli porušení nebo selhání podle této smlouvy nebude považováno za zřeknutí se jakéhokoli předchozího nebo následného porušení nebo selhání.